top of page

Ethisch omgaan met mens, dier en milieu.

New Ethics vzw gelooft ten volle in het ethisch omgaan met mens, dier en milieu. We zijn overtuigd dat dit mens, dier en milieu ten goede komt.

We gaan even dieper in op de 3 grote pijlers:

  1. ethisch omgaan met dieren

  2. ethisch omgaan met mensen

  3. ethisch omgaan met het milieu

 

ETHISCH OMGAAN MET DIEREN

 

Nadenken over rechten van dieren

 

Dieren hebben het recht om vrij te zijn en als dusdanig hebben ze recht op een leven ongebonden aan menselijke overheersing. In het kader van bovenstaande stelling nodigen we iedereen uit om even over volgende vragen na te denken:

“Wie leerde ons om om te gaan met dieren zoals we doen: hen minachten en ze als een product zien?” “Wie stal de empathie, het mededogen en het geweten van onze kinderen ten opzichte van dieren als we denken aan de horrorbeelden van de zuivel- en vleesindustrie?” “Wie leerde ons de verdorven gedachtegang van de mens tot exploitatie van dieren als dagelijkse ritueel?” “Waarom omhelzen we zinloos geweld en verstoppen we ons achter zinloze leugens over het lijden van onschuldige wezens?”

De gruwelijke omvang van de vleesindustrie

 

Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 60 miljard landdieren en 90 miljard zeedieren gedood en verorberd. Jaarlijks gaat het dus om 150 miljard (150.000.000.000) levens. Speciëcisme is dus op jaarbasis dodelijker dan alle menselijke gruweldaden sinds het begin der tijden samen.

Om het even in proportie te zetten*: het regime van Mao Zedong, de Grote Zuivering van Joseph Stalin, de Holocaust onder Adolf Hitler, het Belgisch Congo van Leopold II, het bewind van Chiang Kai-Shek, de Rode Terreur van Vladimir Lenin, de oorlogsmisdaden van Hideki Tojo, de Armeense genocide van Enver Pasja, het Cambodjaanse regime van Pol Pot en het regime van Kim Il-Sung samen kostten het leven aan 193.000.000 mensen. ​Hier in België is elke vlees-, melk- en ei-eter gedurende zijn/haar leven verantwoordelijk voor de dood van om en bij de 3.000 landdieren en duizenden zeedieren.

*Deze vergelijking is enkel exemplarisch en heeft als bedoeling de omvang weer te geven. Bij New Ethics vzw vinden we elke vorm van leed erg en betreuren we alle slachtoffers ongeacht de omvang van de gruweldaad.

Waarde van een leven

 

Een mensenleven is voor ons niet belangrijker dan een dierenleven. De mens als ras heeft de twijfelachtige eer, samen met vlooien en teken, een wezen te zijn dat zijn omgeving meer schade aanricht dan dat het goed doet. De uitsterving van de mens zou lucht, water, bossen en dieren ten goede komen.

Daarom alleen al hebben we onder geen beding het recht een ander leven als minderwaardig te aanzien, het te gebruiken of te exploiteren. Wat ons excuus ook is: gewoonte, gemak, smaak, traditie, winst,… er is niets wat onze barbaarse praktijken rechtvaardigt.

Door de ogen van het slachtoffer

 

Empathie is de eigenschap die ons in staat stelt om onrecht te begrijpen, zich in te leven in de situatie en gevoelens van een slachtoffer en dit zonder een uitgebreide studie over de situatie.

Enkel de slachtoffers van het aangedane leed, kunnen de impact op hun gevoel en leven ten volle vatten. Het is dus onze morele plicht om:

  • ons -ook ten opzichte van dieren- empathisch op te stellen

  • ons aandeel in dat leed in kaart te brengen

  • toekomstgericht te handelen zodat we zelf geen aandeel hebben in enige vorm van leed

 

Wetten omtrent dierenwelzijn

 

Bij New Ethics zal je (in tegenstelling tot vele andere gelijkaardige organisaties) geen petities vinden voor bvb grotere kooien of een betere behandeling van het vervoer naar het slachthuis. Ons doel is lege slachthuizen, geen dierproeven,…

Sta ons toe om deze gedachtegang even te vertalen naar een andere vorm van leed: iemand die jarenlang dagelijks fysiek geweld pleegt t.a.v. zijn vrouw, verdient geen applaus wanneer hij haar tegenwoordig “maar” 1 keer per week slaat.

Als mens denken we vaak dat de wereld rondom ons draait, dat alle schepsels geschapen zijn om ons te voorzien van een volle maag, modieuze kledij, het prikkelen van onze smaakpapillen, entertainment,…

We verfoeien de gruweldaden t.a.v. onze soort en tegelijkertijd vergeten of verdringen we de omvang, de wreedheid en het onrecht van onze daden ten aanzien van een andere soort. We horen maar al te vaak dat de mens zich onderscheidt van andere soorten door zijn/haar intelligentie, medeleven, logisch & rationeel denken. Het is bevreemdend dat deze kwaliteiten niet aangewend worden in onze relatie met andere soorten.

Slachten valt nooit te rijmen met liefde, menselijkheid, medeleven, bezorgdheid,… De term “humaan slachten” is net als de term “humaan kindermisbruik” de reinste onzin.

ETHISCH OMGAAN MET MENSEN

 

Hongersnood

 

Samenlevingen die dieren kweken en uitbuiten voor voedsel zijn de belangrijkste oorzaak van honger in de wereld. De mens spendeert jaarlijks een véél te groot percentage van de gewassen aan het voeden van 60 miljard landdieren. Deze worden gedood voor de vlees-, zuivel- en eierindustrie. We kunnen er ook voor kiezen deze gewassen te verdelen over de 7,6 miljard mensen op de planeet. Elke 3 seconden verhongert er een mens, hoogstwaarschijnlijk een kind, terwijl varkens en koeien vetgemest worden.

Met enkel de beschikbare gewassen uit de USA kunnen er 10 miljard mensen gevoed worden. Zo produceert één hectare graan 5 maal meer eiwit dan een hectare die bestemd is voor de vleesproductie. Eén hectare peulvruchten (linzen, bonen, erwten) kan tot 10 maal meer eiwit produceren, een hectare bladgroenten tot 15 maal meer.

 

Gezondheid

 

Ethisch omgaan met de mens impliceert ook dat we ethisch omgaan met ons eigen lichaam.

Hoewel we ten volle geloven dat ieder mens zelf zijn keuzes mag en moet kunnen maken, zolang deze keuze andere levens niet schaadt, uitbuit,… We zijn ook overtuigd dat als je ongezond wil leven, dat ook perfect lukt zonder andere levens te schaden.

We maken dus ook meteen deze bemerking: een plantaardig dieet staat niet gelijk aan een gezond dieet. Net zoals bij elk dieet dient het uitgebalanceerd te zijn.

Kanker: verschillende studies (ondermeer van de World Health Organisation) toonden aan dat je bij een plantaardig dieet 40% minder kans hebt om kanker te ontwikkelen in vergelijking met een vleeseter. Wetende dat in België kanker op de 2e plaats staat van doodsoorzaken (goed voor ¼ van de sterfgevallen) moeten we hier toch omzichtig mee omspringen. Het eten van vlees hangt nauw samen met: dikke darmkanker, prostaatkanker, borstkanker, lymfeklierkanker en maagkanker. Hiervoor zijn er 2 duidelijke verklaringen:

  1. ​Dierlijke producten bevatten stoffen die het risico op kanker direct verhogen:vetten & carcinogeen heterocyclische aminen

  2. Een plantaardig voedingspatroon bevat tal van kankerwerende stoffen: vezelrijke granen, bonen, groenten en fruit die vol fytochemische stoffen zitten.

​Hart- en vaatziekten: hart- en vaatziekten zijn dé nummer 1 doodsoorzaak in België. Het voedingspatroon is hier onlosmakelijk mee verbonden. Vlees, eieren, zuivelproducten zitten vol cholesterol en verzadigde vetten. Deze hopen zich op in het lichaam en zorgen ervoor dat slagaders verstopt raken met hartfalen als gevolg. Cholesterol wordt in het lichaam aangemaakt door de lever. Maar wordt ook opgenomen bij het nuttigen van vlees, eieren en zuivel. Het doet je lichaam 2 keer kwaad:

  1. Een eerste maal door de cholesterol op te nemen uit je voeding.

  2. Een tweede maal omdat de opgenomen verzadigde vetten je lever stimuleren om extra cholesterol aan te maken.

​​Andere gezondheidsaspecten: antibiotica is schering en inslag in de voeding bij de vee-industrie. Dit uiteraard om het uitbreken van ziektes in de overvolle en onhygiënische stallen te voorkomen. Dat houdt in dat u bij elke maaltijd een ongewenste dosis medicatie binnen krijgt. Uiteraard is dit ook alarmerend voor de volksgezondheid. Deskundigen waarschuwen immers al langer dan vandaag voor het ontstaan van antibioticaresistente ‘superbacteriën’.

Door de massa-industrie kregen ziektes als de gekkekoeienziekte, varkensgriep en vogelgriep de kans om te evolueren en ook schadelijk te zijn voor de mens.

 

ETHISCH OMGAAN MET HET MILIEU

 

Broeikaseffect

 

Het bekendste broeikasgas is CO2 of koolstofdioxide. Maar al te graag vergeten we methaan te vermelden als we het hebben over de opwarming van de aarde en de broeikasgassen. Nochtans is methaan goed voor 1/5 van het broeikaseffect. Methaan, bij wetenschappers vooral gekend als CH4, heeft een opwarmend vermogen (= GWP of Global Warming Potential) dat 25 maal hoger is dan CO2. Methaan wordt o.a. uitgestoten door herkauwers wanneer deze boeren of winden laten. Als we erin slagen de veestapel kleiner te maken, dan slagen we er ook in het aantal broeikasgassen te verlagen. Zo roep jij, met een plantaardige levensstijl, de opwarming van de aarde een halt toe.

Maar met een plantaardige levensstijl doe je immers meer dan methaan productie terug te dringen. Zo zorg je er ook voor dat er minder ontbossing is (zie volgend punt). Minder ontbossing, dus meer bomen, dus meer CO2 dat door bomen omgezet wordt tot zuurstof, dus de impact op het broeikaseffect daalt.

 

​Ontbossing

 

Dagelijks wordt 214 000 hectare regenwoud vernietigd, dat is iets meer dan de volledige oppervlakte van de provincie Vlaams-Brabant. In 2 weken tijd is een oppervlakte van volledig België ontbost! Dat gebeurt allemaal om aan de vraag van vlees te voldoen. Zo worden bepaalde delen gebruikt om koeien op te laten grazen, terwijl andere delen dan weer dienst doen voor het verbouwen van gewassen bestemd voor veevoeder. Voor elke kg hamburger die wordt geproduceerd in een regenwoudland wordt er zo’n 40 m2 regenwoud gekapt om het voer ervoor te laten groeien. Door het kappen van 40 m2 wordt meer dan 1 ton levende materie (= planten & dieren) in het beste geval verplaatst, maar veelal vernietigd.

Dat allemaal terwijl de regenwoudvegetatie één van de meest veelbelovende bronnen van onontdekte chemische verbindingen is. Een schat voor wetenschappers die zich inzetten om behandelingen te vinden tegen hardnekkige ziekten. Jammer genoeg kunnen tropische regenwouden, in tegenstelling tot naaldbossen, nooit vervangen worden eens ze ze gekapt zijn.

 

Watervervuiling en waterverspilling

 

De nummer 1 in waterverbruik is de landbouw. Landbouw is verantwoordelijk voor maar liefst 65% van al het zoetwatergebruik op de ganse wereld. Het leeuwendeel gaat naar de veeteelt en dan vooral naar de voedselgewassen die bestemd zijn voor de veeteelt. Maar ook het drinken, reinigen van dieren en stallen en de verwerking van vlees worden meegerekend.

Om 1 kg dierlijke eiwitten te produceren is er 100 maal meer water nodig dan om 1 kg plantaardige eiwitten te telen. Uitgedrukt in absolute cijfers kunnen we stellen dat het dieet van 1 carnivoor 15800 liter water per dag kost. Daartegenover plaatsen we het dieet van van 1 veganist die zo’n 1140 liter water per dag verbruikt. Daarnaast komen ook de meststoffen en bestrijdingsmiddelen de bodem en het grondwater ingesijpeld. Maar meer hierover in het volgende punt.

 

​Overbemesting en verzuring

 

De kringloop van de natuur wordt verstoord door stikstof en fosfor die in de grond terechtkomt. De hoofdoorzaak is mest, maar ook afvalwater zorgt hiervoor. Zo komen er zware metalen in ons voedsel, wat niet goed is voor de gezondheid.

Op zich bevordert mest de vruchtbaarheid, maar we produceren teveel mest. Met de veeteelt produceren we veel meer mest dan we op landbouwgrond gebruiken. Ongeveer ½ van de fosfor en stikstof die in de grond terechtkomt, wordt niet opgenomen door gewassen. Deze blijven dus in de bodem zitten. De kringloop van de natuur wordt verstoord door die stikstof en fosfor die in de grond. Met als gevolg dat er zware metalen in ons voedsel terecht komen, wat niet goed is voor de gezondheid.

​Wanneer je de term milieu-activist op jezelf wil kleven, toch een term met inhoud, dan is het zeer belangrijk dat je ook je eetgewoonten onder de loep neemt.

 

bottom of page